Menu

Novost: Izjava o upravljanju je postala obvezna sestavina letnega poročila družb

Korporativno pravo /

Doslej je bila ta obveznost naložena le javnim družbam.

Večina revidiranih družb se bo posledično v začetku leta 2017 prvič soočila s pripravo izjave o upravljanju. Za pripravo izjave je poleg poznavanja ključnih podatkov o upravljanju družbe potrebno tudi razumevanje dobrih praks, ki se na področju upravljanja priporočajo.

Izjava o upravljanju mora vključevati:

  • izbor referenčnega kodeksa;
  • podatke o obsegu odstopanja od izbranega kodeksa (po načelu »spoštuj ali pojasni«);
  • opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja;
  • podatke o imetnikih kvalificiranega deleža; posebnih kontrolnih pravicah; omejitvah glasovalnih pravic; pravilih pri imenovanju in zamenjavi organov vodenja in nadzora ter spremembah statuta; pooblastilih poslovodstvu, zlasti glede nakupa lastnih delnic;
  • podatke o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načinu njihovega uveljavljanja; ter
  • podatke o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij.

Kakovostna pojasnila glede odstopanj od izbranega kodeksa so ključna pri kovanju javne podobe družbe. Ravno zato lahko izjavo o upravljanju poimenujemo tudi »osebna izkaznica« družbe. Korporativno upravljanje namreč predstavlja pomembno informacijo poslovnemu okolju in potencialnim investitorjem. Predvsem slednji ob izbiranju naložb korporativno organiziranost družbe po pomenu postavljajo na isto raven kot finančne kazalnike.

Izjava o upravljanju bo kot del poslovnega poročila podvržena tudi revizijskemu nadzoru. Revizorji se bodo pri njenem pregledu osredotočili na notranje kontrole in upravljanja tveganj, in sicer predvsem v povezavi s postopkom računovodskega poročanja.

Nenazadnje, priprava izjave o upravljanju je za vsako družbo tudi priložnost, da identificira svoje organizacijske slabosti in jih odpravi. Priporočljivo je, da ta postopek opravi s pomočjo zunanjega strokovnjaka. Svetovanje na tem področju zahteva poglobljeno razumevanje finančne in poslovne situacije posameznega podjetja, obenem pa tudi široko znanje statusnega, gospodarskega in insolvenčnega prava. NR svetuje glede pravnih in strateških vprašanj korporativnega upravljanja z namenom določitve in izvedbe najboljših rešitev za svoje stranke.