Menu

Pravni ukrepi zoper posledice drugega vala koronavirusa 

Urška Cujnik / Delovno pravo, Gospodarsko pravo /

soboto, 24. 10. 202 je pričel veljati t. i. »peti protikoronski paket oziroma PKP5«, natančneje Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (»ZZUOOP«), ki vključuje pravne ukrepe zoper posledice korona virusa. Opis prejšnjih paketov lahko najdete na naših straneh tukaj.

ZZZUOP ureja več področij, pri tem pa so za delavce in delodajalce bistveni predvsem povračilo nadomestila za delavce, ki so brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda osebni zdravnik, odsotni do tri zaporedne delovne dni, povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, nadomestila plače delavcem, odsotnim zaradi višje sile ali zaradi odrejene karantene. Podrobnosti o interventnem zakonu lahko najdete tukaj. 

Hkrati ZZZUOP omogoča podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa, ki ga je uvedel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (»ZIUOOPE«). Besedilo zakona lahko najdete tukaj. 

Nadomestilo plač delavcem, ki so do tri zaporedne delovne dni odsotni z dela zaradi bolezni 

Delavcu je enkrat na posamezno koledarsko leto dana možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik. O tovrstni odsotnosti mora delavec pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Nadomestilo za tovrstno odsotnost zaradi bolezni, ki traja največ tri zaporedne delovne dni skladno z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o delovnih razmerjih delavcu izplača delodajalec. Slednjemu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahteve povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

 Ukrep traja do 31. 12. 2020, Vlada RS pa ga lahko podaljša za obdobje največ šestih mesecev. 

 

Izključitev testiranja delavcev na SARS-CoV-2 iz bonitet 

 V primeru, da delodajalec delavca napoti na testiranje na SARS-CoV-2, le ta ne štejejo kot delavčeva boniteta.  

Nadomestilo plač delavcem na začasnem čakanju na delo 

Če zaradi epidemije koronavirusa delavcem v zadnjih mesecih leta 2020 ne morate zagotavljati dela (znaten upad prometa, odsotnost naročil, …) jim lahko pisno odredite čakanje na delo doma. V tem primeru je delavec upravičen do 80% nadomestila plače, ki ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. 

Ob izpolnjevanju pogojev delodajalec lahko uveljavlja povračilo 80% izplačanega nadomestila, ki vključuje prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Povračilo nadomestila s strani RS je navzgor omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.  

Delavca, za katerega prejemate povračilo nadomestila plače, lahko delodajalec nazaj na delo pozove za do 7 delovnih dni v tekočem mesecu.  

Delavcu, za katerega prejema povračilo nadomestila plače, delodajalec tekom prejemanja povračila, ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Prav tako v tem času ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev, razen, če so bili ustrezni postopki za to pričeti pred 13. 3. 2020 in delodajalec zanje ni uveljavljal pravice do povračila nadomestila plače po ZZUOOP, ZIUOOPE, ZIUZEOP ali ZUPDV. 

Povračilo nadomestila je potrebno uveljavljati v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 15. 12. 2020. Za delavce, ki so bili na čakanje na delo poslani med 1. 10. 2020 in 24. 10. 2020, je vlogo za povračilo nadomestila potrebno vložiti najkasneje do dne 2. 11. 2020.  

Ukrep velja do 31. 12. 2020, Vlada RS pa ga s sklepom lahko podaljša še za 6 mesecev. 

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 

Do nadomestila plač so upravičeni delavci, ki zaradi odločbe o odreditvi karantene ali obveznosti varstva otroka ne morejo opravljati dela, pri čemer je upravičenost do nadomestila in višina slednjega odvisna od razloga zanjo, in sicer: 

  • nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal, če je delavec je v stik z okuženo osebo prišel v okviru opravljanja dela za delodajalca; 
  • 80% nadomestila plače: 
    • če se je delavec odpravil v državo, ki je na zelenem ali oranžnem seznamu; 
    • če mu je bila karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo; ali 
    • če dela ne more opravljati zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva; 
  • 50% nadomestila plačeče se je delavec zaradi upravičenih osebnih okoliščin (kot so smrt zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja; smrti staršev ali rojstvo otroka) odpravil v državo, ki je na rdečem seznamu. 

V primeru, da se je delavec v državo, ki je na rdečem seznamu, odpravil brez upravičenih osebnih okoliščin, do nadomestila ni upravičen. 

Izplačana nadomestila plač delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, bo Republika Slovenija povrnila v celoti. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje v 8 dneh od uveljavitve ZZUOOP, t.j. do 2. 11. 2020 za nadomestila, izplačana pred začetkom njegove uveljavitve oziroma 8 dni po začetku odsotnosti, za katero je predvideno povračilo izplačanega nadomestila, vendar najkasneje do 31. 12. 2020.  

Ukrep velja do 31. 12. 2020, Vlada RS pa ga s sklepom lahko podaljša še za 6 mesecev. 

Ukrepi, namenjeni samostojnim podjetnikom in osebam, ki so hkrati družbeniki in direktorji 

Za mesece oktober, november in december 2020 lahko družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so hkrati poslovodne osebe, samozaposleni ali kmetje, ki izpolnjujejo pogoje, zaprosijo za izredno pomoč. Slednja je predvidena v obliki temeljnega dohodka in znaša do 1.100 eur mesečno 

Družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so hkrati poslovodne osebe, samozaposleni ali kmetje, ki ne zaprosijo za temeljni dohodek, so v primeru, da izpolnjujejo pogoje in da zaradi odločbe o odreditvi karantene ali obveznosti varstva otroka ne morejo opravljati dela upravičeni tudi do delne povrnitve izgubljenega dohodka. Slednja za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko opravljanje dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka ni mogoče, znaša 250 eur, vendar ne več kot 250 eur za 10 dni, 550 eur za 20 dni in 750 eur v enem mesecu.  

Povračilo je potrebno uveljavljati v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni ali pridobitve drugega ustreznega dokazila o nastopu druge zunanje objektivne okoliščine, vendar najpozneje do 31. 12. 2020 

Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena 

ZZUOOP ureja delovanje mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi s koronavirusom na način, ki zagotavlja, da v sami aplikaciji ni mogoče sklepati na posameznika. Kot skupna upravljavca celotne aplikacije sta postavljena NIJZ ter Ministrstvo za javno upravo.  

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa 

ZZUOOP uvaja možnost, da Vlada RS s sklepom, izdanim do 20. 12. 2020 podaljša subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa v skupnem trajanju do 6 mesecev, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2021. Navedeni ukrep je sicer uvedel ZIUOOPE in do 31. 12. 2020 pa delodajalcu, ki najmanj 10% zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90% dela, daje možnost, da delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo na način, da mu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas. 

Delavec je za čas, ko dejansko dela, upravičen do sorazmernega plačila, za čas do polnega delovnega časa pa ima pravico do 80% nadomestila plače.  

Ob izpolnjevanju pogojev delodajalec lahko uveljavlja subvencijo za ohranitev zaposlitve, ki je odvisna od obsega dela, ki ga delodajalec lahko zagotavlja delavcem, in znaša med 448 EUR in 112 EUR.  

Za pojasnila vam je ekipa Nlaw na voljo ves čas. Kontaktne podatke lahko najdete zgoraj desno s klikom na »Kontakti« ali pa si lahko v živo tipkate z nami s klikom na krogec desno spodaj.