Menu

Soočanje s (pravnimi) posledicami koronavirusa (se osvežuje)

Nejc Novak, LL.M. (UCL), Urška Cujnik, Nejc Setnikar / Davčni postopki, Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Insolvenčno pravo in prestrukturiranja, Korporativno pravo /

Namen te strani je zbrati za podjetnike pomembne in koristne ukrepe, ki vam lahko pomagajo pri soočanju s posledicami koronavirusa v vašem podjetju. Za morebitna dodatna pojasnila vas vabimo, da desno spodaj kliknete krogec za pogovor v živo.

Po naših izkušnjah iz zadnje finančne krize, v kateri smo sodelovali pri prestrukturiranju številnih podjetij, so ključni sledeči nauki: i) V trenutni izredni situaciji bomo kar nekaj časa. Posledično je ne bomo rešili v enemu tednu. Pripraviti se moramo na srednjeročno obdobje ustreznih ukrepov. ii) Pomembno je, da sistematično pristopimo k identifikaciji posledic in njihovemu obvladovanju. Enormna količina informacij, ki jih prejemamo na dnevni bazi, takšno sistematično obvladovanje onemogoča.

“Zemljevid” tveganj

Pripravili smo pregled (pravno) relevantnih področij, ki jih je potrebno za upravljanje posledic koronavirusa učinkovito upravljati. Upamo, da vam bo ta “zemljevid” kot orodje v pomoč pri sistematičnemu soočanju z nastalo situacijo. Klik za prenos zemljevida

Megazakon (velja od 11. 4. 2020 dalje)

Državni zbor je dne 2. 4. 2020 sprejel t. i. “Megazakon” ali Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (“ZIUZEOP”). Megazakon je začel veljati 11. 4. 2020.  Nekateri deli Megazakona, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, veljajo za nazaj, in sicer od datuma razglasitve epidemije, ki je 13. 3. 2020.

Ukrepi, namenjeni samostojnim podjetnikom in osebam, ki so hkrati družbeniki in direktorji

Samostojni podjetniki in družbeniki, ki so hkrati direktorji (in niso zaposleni) lahko po Megazakonu uveljavljajo:

 1. prejem temeljnega mesečnega dohodka („TMD“) v višini 350 EUR za mesec marec, 700 EUR za mesec april in 700 EUR za mesec maj; in/ali
 2. oprostitev prispevkov; in/ali
 3. oprostitev akontacije davka od dohodka iz opravljanja dejavnosti.

Postopek za prejem TMD:

Potrebno ravnanje: Predložitev izjave (predloga obrazca bo na voljo) preko eDavkov najkasneje do 31. maja 2020.
Pogoji za izplačilo: 1.       Upravičenec zaradi epidemije ne more opravljati delavnosti, ali

2.       upravičencu so se prihodki v mesecu marcu zmanjšali za 25% v primerjavi s februarjem in prihodki v aprilu in maju se bodo zmanjšali za 50% v primerjavi s februarjem.

Pogoji za vračilo 1.       Upad prihodkov za več kot 20% v prvem polletju 2020 v primerjavi s prvim polletjem 2019, in

2.       rast prihodkov za več kot 20% v drugem polletju 2020 v primerjavi s drugim polletjem 2019.

Datumi izplačil: 1.       Predložitev izjave pred 18. 4. 2020, pomeni izplačilo marčevskega zneska dne 25. 5. 2020.

2.       Predložitev izjave med 19. 4. 2020 in 30. 4. 2020, pomeni izplačilo marčevskega in/ali aprilskega zneska dne 10. 5. 2020.

3.       Predložitev izjave med 1. 5. 2020 in 31. 5. 2020, pomeni izplačilo za posamezni, dva ali vse tri mesece skupaj dne 10. 6. 2020.

Postopek za oprostitev prispevkov za vsa socialna zavarovanja:

Potrebno ravnanje: Predložitev izjave (predloga obrazca bo na voljo) preko eDavkov
Pogoji za izplačilo: 1.       Zavarovan na podlagi 005 kot s.p. ali kot 040 kot družbenik in hkrati direktor, in

2.       ni davčni dolžnik.

Obračun prispevkov: Potrebno je opraviti obračun prispevkov (ne pa tudi plačila).

Oprostitev akontacije davka od dohodka iz opravljanja dejavnosti:

Obrokov akontacije davka od dohodka iz opravljanja dejavnosti, ki zapadejo v obdobju po uveljavitvi Megazakona, se ne plačajo. Pri tem je potrebno opozoriti, da se ti obroki ne štejejo za obračunane.

Ukrepi v zvezi z izvršbo

V izvršilnih postopkih in postopkih davčne izvršbe je izvrševanje sklepov o izvršbi z dnem uveljavitve Megazakona odloženo.

Upravljanje z zaposlenimi

Organizacija dela in odločitev glede načina izvajanja slednjega je odvisna predvsem od narave dela in zdravstvenega stanja zaposlenih.

Zdravi delavci

 • Delavci, ki jim narava dela omogoča, da svoje obveznosti izpolnijo tudi zunaj delodajalčevih prostorov, lahko svoje delo opravljajo od doma. O tem se delavec in delodajalec običajno dogovarjata sporazumno, v okoliščinah kot je epidemija koronavirusa, pa lahko delodajalec delavcu delo od doma tudi enostransko odredi. Delavec v tem primeru prejema 100% plačilo plače. Pred začetkom tovrstnega opravljanja dela od doma mora delodajalec obvestiti tudi Inšpektorat za delo, in sicer na el. naslov: irsd@gov.si. Nekaj o delu na domu lahko dodatno preberete tudi tukaj.
 • V primeru, da zaradi epidemije koronavirusa delavcem začasno ne morete zagotavljati dela (odsotnost materialov, naročil, začasna prepoved poslovanja, …) delavcem lahko pisno odredite čakanje na delo doma. Delavec je v tem primeru upravičen do 80% nadomestila plače, ki ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. Ob izpolnjevanju pogojev bo delodajalec, po sprejetju in uveljavitvi ZIUZEOP, lahko za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 uveljavljal povračilo 100% izplačanih nadomestil plače ter oprostitev plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače, ki jih bo namesto delodajalca plačala RS. Tako povračilo nadomestila plače kot oprostitev plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja v znesku, sta omejena z višino povprečne mesečne plače v RS v letu 2019. Podrobnosti o predlaganemu interventnemu zakonu lahko najdete tukaj. (*povezava bo dodana po objavi zakona)
 • Delavci – starši šoloobveznih otrok lahko uveljavljajo višjo silo – odsotnost zaradi varstva otroka. Prav tako lahko višjo silo uveljavljajo delavci, ki na delo ne morejo priti zaradi ustavitve javnega prevoza. V tem primeru so, skladno z določbami ZIUZEOP pravice delavca in delodajalca smiselno enake kot v primeru čakanja na delo doma.
 • Delodajalec bo po uveljavitvi ZIUZEOP za delavce, ki delajo, v mesecu aprilu in maju 2020 oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oba bo krila RS. Delavcem, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, bo delodajalec v mesecu aprilu in maju 2020 izplačal mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov.

Vse potrebne dokumente in akte za delo od doma ali čakanje na delo doma lahko dobite pri naših strokovnjakih za delovno pravo, v živo pa se z njimi lahko pogovorite s klikom na krogec desno spodaj.

Delavci v karanteni na podlagi odločbe ministra za zdravje

Pri tem gre za delavce, ki so bili v tesnem kontaktu z okuženimi in se obravnavajo kot visoko rizični (npr. člani gospodinjstva ali druge osebe po presoji epidemiologa), vendar so zaenkrat zdravi. Navedeni delavci lahko:

 • v primeru, da narava dela, kot zgoraj navedeno, to omogoča, delajo od doma in prejemajo 100% plačo ali
 • so, kadar delo od doma ni možno, upravičeni do 80% nadomestila plače, ki bo skladno z določbami Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (»ZIUPPP«), v celoti povrnjena s strani Republike Slovenije.

Okuženi in bolni delavci

Delodajalec bo za delavce, ki bodo na dan uveljavitve ZIUZEOP imeli pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v breme delodajalca (»Nadomestilo OZZ«)  ali bodo to pravico pridobili v času veljave ZIUZEOP, lahko zahteval povračilo izplačanega Nadomestila OZZ. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo delodajalcu na njegovo zahtevo povrnil znesek nadomestila, ki ga je delodajalec obračunal in plačal delavcu.

Več informacij o preprečevanju okužbe s koronavirusom oziroma usmeritve glede zagotavljanja varnega delovnega okolja lahko najdete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prepoved zbiranja, izvajanja dejavnosti in prodaje blaga ter storitev

Vlada RS je v zvezi z javnimi dogodki:

 • omejila športne in druge dogodke na javnih mestih na prostem v Republiki Sloveniji tako, da so dovoljeni le, če število ljudi na njih ne presega 500 (podrobneje),
 • prepovedala zbiranje ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več kot 100 ljudi (podrobneje).

Vlada RS je prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Ta prepoved ne velja za:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
 • ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo,
 • prodajalne s hrano za živali,
 • vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • vse druge oblike ponujanja in prodajanja blaga potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejem zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

V zvezi s prodajalnami z živili veljajo naslednja pravila:

 • prodajalne z živili morajo biti odprte vsaj med 8.00 in 18.00 uro,
 • med 8.00 in 10.00 uro lahko nakup opravijo le ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice;
 • upokojenci lahko opravijo nakup le v zgoraj navedenem terminu ali v zadnji uri odprtja trgovine,
 • ob praznikih in dela prostih dnevih so lahko odprte zgolj lekarne in bencinski servisi, trgovine morajo biti zaprte

Razumljivo in očitno je, da so vsi odloki pripravljeni v naglici, zato se pogosto najdejo nedvoumnosti in nelogični rezultati. Naši strokovnjaki so vam na voljo za pomoč pri interpretaciji in pravilnemu razumevanju pravil in vaših situacij.

Vlada RS je z ločenim odlokom prepovedala tudi izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah. Odlok lahko v celoti preberete tukaj.

Vlada RS je omejila gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedala gibanje izven občin. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Omejitve v transportu

Prepoved izvajanja javnega potniškega prometa

Vlada RS je prepovedala tudi izvajanje javnega prevoza potnikov v RS, in sicer tako rednega kot občasnega prevoza. Avtotaksi prevozi so še vedno dovoljeni. Prepoved velja tudi za žičnice in vzpenjače. Celoten odlok najdete tukaj.

Omejitve v letalskem prometu

Prepovedano je tudi opravljanje mednarodnega rednega in čarterskega prevoza potnikov. Prepoved ne velja za zrakoplove, ki i) opravljajo zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail), in ii) opravljajo mednarodne posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight). Celotno besedilo odloka najdete tukaj.

Omejitve na meji z Italijo

Vstop v RS je mogoč le preko ene izmed šestih mejnih točk, in sicer: i) Rateče, ii) Robič, iii) Vrtojba, iv) Fernetiči, v) Škofije in vi) Krvavi potok. Vlakovni in avtobusni potniški promet se ne izvaja. Tovorni promet se ne izvaja, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Posamezniki, ki niso državljani ali stalni/začasni prebivalci RS, morajo ob stopu predložiti dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Posamezniki, ki takšnega izvida nimajo, smejo vstopiti v RS če i)  je njihova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ii) ne kažejo nobenih jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

V RS lahko brez omejitev vstopajo državljani RS, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS in tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je RS.

Odloka lahko v celoti preberete tukaj in tukaj.

Odlog plačevanja davčnih obveznosti

Posledic pandemije korona virusa lahko omilite tudi s sledečimi možnostmi glede odloga davčnih obveznosti.

Obročno plačilo ali odlog pri plačilu

 • Kadar zavezancu grozi hujša gospodarska škoda iz razlogov, na katere sam ni imel vpliva, lahko plačilo davka razdeli na 24 obrokov ali pa uveljavlja 24-mesečni odlog plačila davka. Verjetnost nastanka hujše gospodarske škodo ugotavlja FURS.
 • Kadar zavezancu grozi hujša gospodarska škoda iz razlogov, na katere sam ni imel vpliva, lahko plačilo davka razdeli na 24 obrokov ali pa uveljavlja 24-mesečni odlog plačila davka ob hkratni predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja ali dovolitvi vknjižbe zastavne pravice. V tem primeru ni potrebno ugotavljati verjetnosti nastanka hujše gospodarske škode.
 • Obročno plačilo davka na 60 obrokov v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave. Velja zgolj za srednje in velike družbe.
 • Ministrstvo za finance je že napovedalo, da bodo pogoje in proces odloga plačila davka poenostavili.
 • Vlogo za uveljavljanje obročnega plačila (24 obrokov) ali odloga plačila (24 mesecev) ob ugotavljanju hujše gospodarske škode lahko najdete tukaj.
 • Vlogo za uveljavljanje obročnega plačila (24 obrokov) ali odloga plačila (24 mesecev) brez ugotavljanja hujše gospodarske škode s predložitvijo inštrumenta zavarovanja ali dovoljenjem za vpis zastavne pravice lahko najdete tukaj.

Zmanjšanje akontacije

Zavezanec lahko zahteva zmanjšanje akontacije zaradi znižanja davčne osnove v tekočem davčnem letu, pri tem pa mora davčnemu organu podrobno obrazložiti okoliščine, zaradi katerih pričakuje znižanje davčne osnove, in slednje podkrepiti s predložitvijo ustreznih dokazov, vključno s predložitvijo vmesne bilance do datuma zahteve za zmanjšanje akontacije. Zahtevo za zmanjšanje akontacije pa se vloži kot Lastni dokument na portalu eDavki.

Izzivi pri financiranju

Zagotavljanje ustreznih virov financiranja bo gotovo eden ključnih izzivov prihajajočega obdobja, saj zelo verjetno ukrepi na prihodkovni stranki ne bodo uspešni.

Slovenski podjetniški sklad ponuja likvidnostne kredite, garancije za zavarovanje bančnih kreditov, in mikrokredite, in sicer od 20.3.2020 dalje. Podrobnosti najdete tukaj.

SID banka majhnim, srednjim in velikim podjetjem ponuja finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. Namen je predvsem reševanje likvidnostnih težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težav zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težav v dobaviteljskih verigah in težav pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje. Podrobnosti najdete tukaj.

Kreditojemalci lahko od bank zahtevate, da vam plačevanje kreditov odloži za 12 mesecev. Pri tem je potrebno med drugim opisati poslovni položaj, ki utemeljuje odlog plačila kredita. Ko banka ugodi zahtevi, je potrebno skleniti še aneks h kreditni pogodbi, zelo verjetno pa je potrebno poseči tudi v pogodbe o zavarovanju in osvežiti vpise v ustrezne register. Ocenjujemo, da je za kreditojemalce pomembno predvsem, da i) ustrezno pripravijo opis poslovnega položaja in si s tem povečajo možnosti, da se njihovi prošnji za odlog ugodi, in ii) natančnost in skrbnost pri vsebini aneksa, ki se sklene z banko. Kreditojemalcem svetujemo, da vloge pripravljajo v sodelovanju s pravnimi in finančnimi svetovalci.

Omejitev poslovanja sodišč in notarjev

Sodišča so zaradi koronavirusa svoje poslovanje omejila zgolj na odločanje in opravljanje narokov v nujnih zadevah. Podrobnejše informacije o zadevah, ki štejejo kot nujne, lahko najdete tukaj.

V pripravi je tudi interventni zakon, ki obravnava problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa. Obširnejši podatki so dostopni tukaj.

Zaradi epidemije koronavirusa so svoje poslovanje omejili tudi notarji. Slednji s strankami sedaj stranke naprošajo, da z njimi komunicirajo le preko telefona in elektronske pošte, osebni obisk notarja pa je mogoč le za nujne primere in po predhodnem dogovoru. Več podatkov o poslovanju notarjev vam je na voljo na spletni strani Notarske zbornice. 

Preventivno prestrukturiranje in insolventnost

Ocenjujemo, da se lahko upoštevaje trenutne okoliščine posameznim gospodarskim družbami hitro zgodi, da postanejo insolventne ali pa pridejo v situacijo, v kateri vedo, da bodo insolventne najverjetneje postale. V takšnem primeru je izjemnega pomena, da se poslovodstvo s situacijo sooči in začne čim prej sprejemati ukrepe.

Trajnejša nelikvidnost je predpostavka za nastanek insolventnosti. Družba je trajneje nelikvidna (med drugim), če:

 • za več kot dva meseca zamuja obveznostjo, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti iz zadnjega letnega poročila,
 • če zaradi prenizkega zneska denarja ne more plačati sklepa o izvršbi ali izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni.

Skladno z ZIUZEOP velja tudi, da je družba, podjetnik ali zasebnik nelikviden, če za več kot mesec dni od prejema povračila nadomestil plače in prispevkov zamuja z izplačili plač in prispevkov delavcem. Ta domneva velja še štiri mesece po prenehanju ukrepov skladno z ZIUZEOP.

Družba, ki se znajde v takšni situaciji, mora s svojimi upniki voditi pogovore za spremembo pogojev plačevanja svojih obveznosti. Pogosto je takšne spremembe možno doseči sporazumno, včasih pa je to iz različnih razlogov težko. V takšnem primeru je družbam lahko v pomoč postopek preventivnega prestrukturiranja. Slednjega lahko uporabijo družbe, za katere je verjetno, da bodo v obdobju enega leta postal insolventne. Postopek lahko predlagajo majhne, srednje ali velike družbe, nad katerimi je dovoljeno voditi postopek prisilne poravnave. Postopek se lahko začne, če s tem soglašajo upniki, ki so imetniki 30% finančnih terjatev do dolžnika, pri čemer takšnemu predlogu ne sme nasprotovati 30% ali več imetnikov vseh finančnih terjatev do dolžnika. V okviru postopka lahko družba in upniki sklenejo sporazum o finančnem prestrukturiranju, s katerim lahko prestrukturirajo svoje finančne obveznosti. Za potrditev sporazuma je potrebno soglasje 75% imetnikov finančnih terjatev. V času pogajanj velja moratorij (standstill).

V finančni krizi leta 2008 in kasnejših je bil postopek preventivnega prestrukturiranja pogosto koristna rešitev za družbe s prekomernimi finančnimi obveznostmi.

Trenutno se sicer o začetku stečajev in prisilnih poravnav ne odloča, saj se skladno s stališčem Vrhovnega sodišča ne štejejo za nujne zadeve, pri čemer Vrhovno sodišče postopka preventivnega prestrukturiranja izmed nujnih zadev še ni izvzelo.

Zahteve na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Glede na omejeno gibanje oseb in posledično dejstvo, da je identifikacija oseb ob osebni navzočnosti (fizični prisotnosti) onemogočena, lahko zavezanci po ZPPDFT izjemoma izvedejo pregled stranke tudi v roku enega meseca po sklenitvi poslovnega razmerja ali v roku enega meseca po razglasitvi prenehanja epidemije, če je to potrebno za zagotavljanje nemotenega poslovanja stranke v času trajanja razmer epidemije ali za preprečevanje večje škode za poslovanje stranke zaradi razmer epidemije.

Megazakon pa za take primere vseeno določa nekatere konkretne obveznosti za zavezance:

 • Zavezanec je dolžan pred sklenitvijo poslovnega razmerja izvesti vsa možna dejanja za poznavanje svoje stranke, ki niso v nasprotju z navodili pristojnih organov za ravnanje v času trajanja razmer epidemije, tako da pridobi vse potrebne podatke strank ter ugotovi in preveri njihovo istovetnost s pomočjo video konference.
 • Zavezanec pogovor preko video konference posname in posnetek hrani do poteka podaljšanega roka iz prvega odstavka. Po preteku tega roka se posnetek trajno izbriše.
 • Tak način izvedbe pregleda stranke pa ni dovoljen, če obstaja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Oddaja letnih poročil

Že Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), sprejet dne 29.3.2020, je sicer določil, da zavezanci, ki jim sicer rok za predložitev letnih poročil na AJPES za preteklo leto poteče pred 31. majem 2020, lahko predložijo letna poročila najpozneje do 31. maja 2020.

Megazakon oz. ZIUZEOP pa ta rok sedaj smiselno razširja tudi na obveznost objave letnih, polletnih in konsolidiranih poročil bank, investicijskih podjetij in javnih družb.

Nabor veljavne Korona regulative:

Datum veljavnosti: Akt z linkom do vsebine:
7. 3. 2020 ob 19. uri Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji
10. 3. 2020 ob 16. uri Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem
10. 3. 2020 Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji
11. 3. 2020 ob 18. uri Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
11. 3. 2020 ob 18. uri Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
11. 3. 2020 ob 18. uri Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih
12. 3. 2020 ob 18. uri Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
12. 3. 2020 ob 18. uri Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije
12. 3. 2020 ob 22. uri Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
12. 3. 2020 ob 22.00 uri Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
13. 3. 2020 Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19
13. 3. 2020 Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
13. 3. 2020 ob 16.00 uri Odredba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev
14. 3. 2020 Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
14. 3. 2020 Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
16. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
16. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
16. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji
17. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
17. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji
18. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško
18. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
19. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
19. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
19. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
20. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji
20. 3. 2020 Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
21. 3. 2020 Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov
21. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije
23. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji
21. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
21. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
23. 3. 2020 Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
25. 3. 2020 Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
25. 3. 2020 ob 00.00 uri Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
29. 3. 2020 Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)
29. 3. 2020 Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)
29. 3. 2020 Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)
29. 3. 2020 Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)
29. 3. 2020 Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
29. 3. 2020 Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb
29. 3. 2020 Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti
30. 3. 2020 Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
30. 3. 2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
30. 3. 2020 Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ
31. 3. 2020 Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
31. 3. 2020 Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril
1. 4. 2020 Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih
1. 4. 2020 Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
3. 4. 2020 Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali
3. 4. 2020 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
4. 4. 2020 Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin
4. 4. 2020 Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Za pojasnila vam je ekipa Nlaw na voljo ves čas. Kontaktne podatke lahko najdete zgoraj desno s klikom na »Kontakti« ali pa si lahko v živo tipkate z nami s klikom na krogec desno spodaj.